HIVATALI ÜGYEK | szentségek kiszolgáltatása


keresztség

oltáriszentség

oltáriszentség

SZENTGYÓNÁS (BŰNBÁNAT SZENTSÉGE)


Mikor lehet gyónni a Szegedi Dómban?


oltáriszentség

oltáriszentség

oltáriszentség

oltáriszentség

KERESZTSÉG | válasz az 1. kérdésre

Hogyan keresztelkedhetek meg?

Felnőtt korban a keresztelésre 2 éves felkészülés, ún. katekumenátus után van lehetőség.

Ezen időszak alatt a beavató szentségek (keresztelés, elsőáldozás, bérmálás) felvételére készülő személyek kis csoportokban kapnak meghívást a keresztény katekézis életre váltására, a megtérés elmélyítésére.
Jelentkezni a plébánián lehet hivatali időben.


KERESZTSÉG | válasz a 2. kérdésre

Mit tegyek, ha szeretném gyermekemet megkereszteltetni?

Azon gyermekek részére van lehetőség a keresztség kiszolgáltatására, akik a plébániánk területén laknak.
(A hozzánk tartozó utcák jegyzéke itt található...) A keresztelő kitűzött időpontja előtt legalább 1 hónappal kell a plébánián jelentkezni. A keresztelésre felkészítő személyes beszélgetésre időpontegyeztetés alapján kerül sor. Fontos, hogy erre a beszélgetésre lehetőleg a férj és a feleség és a keresztszülők együtt jöjjenek el!

A keresztelés feltétele, hogy:

 1. a szülők (vagy gyámok) egyike személyesen kérje,
 2. megalapozott remény legyen a katolikus vallásban való nevelésre. (Ha ez a feltétel nem teljesül, a keresztséget a jog előírásai szerint a feltétel teljesüléséig el kell halasztani.)

A keresztelő időpontja:
A gyermekek keresztelése vasárnaponként (előre egyeztetett időpontban) történik. Több gyermek keresztelése esetén közös ünnep keretében szolgáltatjuk ki a szentséget.

A keresztelőnek anyagi vonzata nincs, de szükséges, hogy a szülők egyházi hozzájárulása rendezett legyen.


KERESZTSÉG | válasz a 3. kérdésre

Mi kell ahhoz, hogy keresztszülő lehessek?

A keresztelendőt a keresztény életben való növekedésben a keresztszülő segíti és kíséri. Gyermekkeresztelés esetén az ő feladata a szülők segítése a keresztény nevelésben. Személyét maga a keresztelendő vagy annak szülei jelölik ki, szükség esetén a plébános. A keresztszülőknek a lakhely szerinti plébániájukról kell a keresztszülői tisztség vállalásához írásos engedélyt kérni.

A keresztszülő személye az alábbi feltételeknek kell, hogy megfeleljen:

 1. tizenhatodik életévét betöltött személy,
 2. katolikus vallású,
 3. megbérmált és elsőáldozást már végzett,
 4. éljen a hithez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet: élő hitgyakorlata legyen, ha párkapcsolatban él, az legyen szentségileg rendezettt. (Más vallású keresztények a keresztség tanújaként vállalhatnak szerepet.)

Amennyiben keresztszülői tisztségre kérnek fel valakit, s igazolásért jön hozzánk, kérjük hozza magával a legutóbb befizetett egyházközségi hozzájárulásról szóló nyugtát, illetve, ha iskolás korú gyermekei vannak, igazolást a hitoktatótól, hogy a gyermekek hitoktatásban részesülnek.


ELSŐÁLDOZÁS | válasz az 1. kérdésre

Mikor és hogyan lehet a gyermekem elsőáldozó?

Az első gyónás és szentáldozás felvételére a gyermekek esetében is kétéves felkészítés után van lehetőség. Ennek rendes ideje az általános iskola második és harmadik osztálya, amit a negyedik osztály őszi félévében követ a szentségek felvétele.

A szentségek felvételének alapfeltétele:

 1. a hittanórákon való rendszeres részvétel,
 2. a vasárnapi szentmiséken való részvétel.

A Dómban az iskolás hittanosok számára a vasárnapi 8.30 órai szentmise látogatását ajánljuk, mert ez kimondottan az ő korosztályuknak szól, és itt vannak jelen a hitoktatók is.

A szentmiséken való részvételt a hitoktatóktól beszerezhető miselátogató-kártyával kell igazolni, amelyet a szentmisét bemutató pappal vagy hitoktatóval kérünk mindig aláíratni.


ELSŐÁLDOZÁS | válasz a 2. kérdésre

Felnőttként hogyan lehetek elsőáldozó?

Felnőtt korban a elsőáldozásra 2 éves felkészülés, ún. katekumenátus után van lehetőség.

Ezen időszak alatt a beavató szentségek (keresztelés, elsőáldozás, bérmálás) felvételére készülő személyek kis csoportokban kapnak meghívást a keresztény katekézis életre váltására, a megtérés elmélyítésére.
Jelentkezni a plébánián lehet hivatali időben.


SZENTGYÓNÁS | válasz az 1. kérdésre

Mikor lehet gyónni a Szegedi Dómban?

A Szegedi Dóm gyóntatási rendje honlapunk RÓLUNK menüpontjának TEMPLOM almenüjében olvasható.


BÉRMÁLÁS | válasz az 1. kérdésre

Milyen módon lehetnék bérmálkozó?

A bérmálás szentségének felvételére kétéves ciklusban készítjük fel a fiatalokat. A felkészítés legkorábbi időpontja az általános iskola nyolcadik osztályától kezdődhet és a rá következő második év pünkösdjén van a bérmálkozás.

A szentség felvételének alapfeltétele:

 1. a felkészítő alkalmakon való rendszeres részvétel,
 2. a hitéletben való előrehaladásnak a személyes igyekezete.

A keresztény nagykorúság szentsége az egyházunk közösségébe való önálló felelősségteljes bekapcsolódást jelenti. Ezért rendkívül fontos a felkészítő alkalmakon kívül a plébániánk istentiszteleti, szeretetszolgálati és közösségi életével való találkozás is. Ezek megtapasztalásához közös programokat, számos kirándulást, egymással való találkozást, tábort szervezünk a jelentkezettek számára.

Ha a jelentkező személyes hite még nem érett meg a megerősítés szentségére, vagyis a bérmálkozásra, akkor javasoljuk, hogy a hitoktatás folytatása mellett később jelentkezzen a szentség felvételére. Ezen idő alatt ajánljuk számukra az ifjúsági hittanunkat, amelyen a középiskolás korosztályt érdeklő témákról beszélünk és számos vidám programot szervezünk egy jó hangulatú közösségben.


BÉRMÁLÁS | válasz a 2. kérdésre

Ki vállalhat bérmaszülői tisztséget?

A bérmaszülő feladata, hogy a bérmálkozásra készülőt valósan és hatékonyan segítse a keresztény életben való elmélyülésben. Olyan személyt érdemes választani, aki a fiatal számára keresztény hite és életmódja alapján valóban példa lehet, aki iránt bizalommal tud lenni, aki elérhető távolságban él, és az alábbi feltételeknek is megfelel:

 1. 16. évét betöltött katolikus keresztény,
 2. a bérmálkozás szentségében már részesült,
 3. rendszeresen részt vesz szentmisén,
 4. ha párkapcsolatban él, akkor egyházi házasságot kötött.

A választott személy alkalmasságáról a lakhelye szerinti plébánián kell igazolást kérni.

Amennyiben bérmaszülői tisztségre kérnek fel valakit, s igazolásért jön hozzánk, kérjük hozza magával a legutóbb befizetett egyházközségi hozzájárulásról szóló nyugtát, illetve, ha iskolás korú gyermekei vannak, igazolást a hitoktatótól, hogy a gyermekek hitoktatásban részesülnek.


HÁZASSÁG | válasz az 1. kérdésre

Mit tegyünk, ha szeretnénk házasságot kötni?

Templomunkban esküvő a húsvét utáni első szombattól, az advent előtti utolsó szombatig lehetséges. Az esküvőre a szombati nap négy időpontjában: délután 15.30, 16.00, 16.30 és 17.00 órai kezdettel van lehetőség. Esküvőre az esküvő évének január hónap első munkanapjától lehet személyesen jelentkeznie a jegyespárnak (hamarabb nem lehetséges). E jelentkezés alkalmával egy rövid elbeszélgetés, az adatok felvétele, és az esküvő tervezett időpontjának bejegyzése történik.

Az esketés egyik alapvető feltétele, hogy a jegyespár az esküvőig jegyesoktatáson vegyen részt. Ezt a jegyespár lakhelye szerinti plébánia végzi. A jegyesoktatásra általában január-február-március hónapban kerül sor, így fontos, hogy ezt is mihamarabb intézzék azok a jegyesek, akik nem hozzánk tartoznak lakhelyileg. A hozzánk tartozó párokat mi értesítjük a jegyesoktatás megkezdéséről.


HÁZASSÁG | válasz a 2. kérdésre

Milyen dokumentumok, adatok szükségesek a esküvői jelentkezéshez?

A jelentkezési lap kitöltéséhez az alábbi adatok és dokumentumok szükségesek:

 1. személyes adatok (név, születés hely, idő, vallás, keresztelés helye, ideje, szülők neve, vallása, lakcím, telefon)
 2. tanúk adatai (név, születési név, vallás, lakcím)

Továbbá két katolikus fél esetén:

 1. a vőlegény és a mennyasszony három hónapnál nem régebbi kiállítású keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kikérni, ahol keresztelték őket;
 2. ha a jegyesek egyike sem lakik plébániánk területén, akkor valamelyik fél lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni (a két keresztlevél már szükséges hozzá).

Ha az egyik fél katolikus, a másik nem (nem katolikus keresztény, más vallású, felekezeten kívüli):

 1. a katolikus fél három hónapnál nem régebbi keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kérni, ahol keresztelték őt;
 2. ha a katolikus fél nem lakik plébániánk területén, akkor a lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni;
 3. a másik félnek nyilatkozattal igazolnia kell szabad állapotát (hogy nem házas);
 4. ha a másik fél özvegy, akkor elhunyt házastársa halotti anyakönyvének másolata szükséges;
 5. ha a másik fél elvált, akkor polgári házasságkötésének felbontásáról szóló okirat-másolata szükséges;
 6. ha a másik félnek érvénytelenített házassága volt, akkor az egyházi bíróság ítéletének másolata szükséges.

HÁZASSÁG | válasz a 3. kérdésre

Mi kell ahhoz, hogy házassági tanú lehessek?

A katolikus vallású esküvői tanúknak a lakóhelyük szerinti plébániáról kell igazolást hozniuk, hogy vállalhatnak esküvői tanúi tisztséget.

Amennyiben esküvői tanúnak kérnek fel valakit, s igazolásért jön hozzánk, kérjük hozza magával a legutóbb befizetett egyházközségi hozzájárulásról szóló nyugtát, illetve, ha iskolás korú gyermekei vannak, igazolást a hitoktatótól, hogy a gyermekek hitoktatásban részesülnek.


BETEGEK KENETE | válasz az 1. kérdésre

Kik kaphatják meg a betegek kenetét?

A betegek kenete a betegek szentsége.

A kenet - a hetedik a hét szentség közül - a beteg bátorítását is szolgálja. Általa a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti, megerősíti hitét és erőt ad, hogy betegségét erős lélekkel viselje, mi több, küzdjön is egészségéért, vagy pedig elfogadja a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata. E kenetet veszélybe került hívőnek lehet érvényesen kiszolgáltatni, nem csak kifejezetten a halálveszély esetén.

A betegek kenete szentségben részesülhetnek mindazok, akik:

 1. betöltötték 60. életévüket;
 2. súlyos vagy tartós betegségben szenvednek;
 3. egészségi állapotuk súlyosabbá válása ezt indokolja.

A szentség felvétele előtt szentgyónás végzése szükséges!


BETEGEK KENETE | válasz a 2. kérdésre

Hogyan jelenthetem be beteg hozzátartozómat?

A szentség kiszolgáltatását a területileg illetékes plébánostól lehet kérni, de - amennyiben az nem elérhető - sürgős szükség esetén bármely környékbeli plébániáról. A Szeged belvárosában található egészségügyi intézmények betegei is a Belvárosi Plébániáról kérhetnek lelki támogatást.

A bejelentés személyesen a plébánián, vagy telefonon keresztül is intézhető.

A Belvárosi Plébánia elérhetőségei honlapunk RÓLUNK menüpontjának PLÉBÁNIA almenüjében olvasható.


BETEGEK KENETE | válasz a 3. kérdésre

Mit tegyek, ha szeretném a betegek kenetének szentségét felvenni?

A szentséghez járulni lehet:

 1. a betegek miséje keretében, amely a szegedi Dómban évente, márciusban, változó időpontban valósul meg (a szentmise pontos időpontjáról mindig az aktuális hirdetéseink adnak tájékoztatást);
 2. háznál súlyos vagy tartós betegség esetén, előzetes egyeztetés után;
 3. a szegedi klinikákon súlyos műtétre készülve vagy sürgős szükség esetén.

Mindhárom esetben a plébánia telefonszámán lehet jelentkezni a szentség felvételére.

Tartósan beteg vagy idős híveinket kérésre minden hónap első péntekén is felkeressük otthonukban.


EGYHÁZI REND | válasz az 1. kérdésre

Papi hivatást érzek magamban, kihez fordulhatok ezügyben?

A Belvárosi Plébániához képest a Dóm tér túloldalán található a Szent Gellért Egyházmegyeközi Papnevelő Intézet. Jelentkezni írásban lehet, az alábbi címen:

 • Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Hivatala
 • 6720 Szeged,
 • Aradi vértanúk tere 2.

A Szeminárium honlapjának címe: http://www.szgsz.hu


HIVATALI ÜGYEK | egyéb hivatali ügyek


temetés, gyász

altemplomi urnatemető

altemplomi urnatemető

TEMETÉS | válasz az 1. kérdésre

Hogyan intézhetem a temetési szertartást?

Az egyházi szertartás kérésének feltétele, hogy az elhunyt katolikus hívő legyen, és a hozzátartozók kérjék az egyház imádságát az elhunytért.

A temetést a Belvárosi Plébánia irodáján lehet bejelenteni, hivatali időben.

Az ügyintézéshez az alábbi adatok szükségesek:

 • - elhunyt neve, leánykori/születési neve;
 • - szülők ill. házastárs születési neve;
 • - születési hely, idő;
 • - halálozás helye, időpontja;
 • - elhunyt lakcíme;
 • - szentségekkel el volt-e látva, volt-e pap az utóbbi időben nála?

TEMETÉS | válasz a 2. kérdésre

Hogyan kérhetek gyászmisés temetést?

Amennyiben altemplomi temetésről van szó, nem kell külön gyászmisét kérni, hiszen a temetési szertartás a gyászmise keretében történik. A temetés kezdési időpontja általában délelőtt 11 óra.

Ha a temetési szertartás külső helyszínen, valamelyik szegedi temetőkertben történik, akkor igény szerint, templomi gyászmisét lehet kérni az elhunytért. Ennek időpontja, csak és kizárólag a temetés napján reggel fél 8-kor, vagy délután 5 órakor lehet, díja pedig 2.100,- Ft.


EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS | válasz az 1. kérdésre

Mikor és hol fizethetem be az egyházi hozzájárulást?

Egyházközségünk területén az egyházi hozzájárulást Kőröshegyi Béla, a plébánia megbízottja gyűjti, aki otthonukban keresi fel híveinket. Megbízottunk arcképes igazolvánnyal rendelkezik, és minden esetben
nyugtát ad a befizetett összegről.

A befizetés a plébániahivatalban hivatali időben, valamint a sekrestyében (17.00-17.45-ig) is lehetséges.


EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS | válasz a 2. kérdésre

Mennyit kell fizetnem?

Az egyház feladatainak ellátása elképzelhetetlen egyházközségünk tagjainak anyagi támogatása nélkül.

Plébániánk 2017. január 1-től az önálló keresettel rendelkezőktől személyenként 6.000,- Ft, nyugdíjasoktól 3.000,- Ft hozzájárulást kér évente. (Felhívnánk azonban a figyelmet, hogy az egyházi törvénykönyv előírása szerint a hozzájárulás mértéke a mindenkori kereset 1%-a.)


MISESZÁNDÉK | válasz az 1. kérdésre

Mikor és hol lehet miseszándékot előjegyeztetni?

A Fogadalmi Templomban is van lehetőség misét felajánlani hozzátartozóinkért, kedves halottaink lelkiüdvéért vagy más jószándékért.

A hétköznap esti (kivéve péntek) és szombat esti szentmisékre szándékot bejegyeztetni a plébániahivatalban hivatali időben, vagy a sekrestyében (17.00-17.45-ig) lehetséges.

Adventi időben a reggel 6.30-kor kezdődő roráte szentmisékre is lehet szándékot íratni.


MISESZÁNDÉK | válasz a 2. kérdésre

Mennyibe kerül az előjegyzés a szentmisékre?

Az intenció összege minden szentmise esetében 3.000,- Ft.


HIVATALI ÜGYEK | utcajegyzékBelvárosi Plébánia - utcajegyzék nagyobb térképen való megjelenítése

utcajegyzék letöltése... (PDF, 76 kB)